Missie en visie

Missie en visie

Missie

Wij staan voor het bevorderen van een multidisciplinaire aanpak van de zorg in het Bos- en Gasthuisdistrict van de gemeente Leiden. Wij werken samen met relevante partners in onze wijk, zoals gemeente, welzijnsorganisaties en andere zorgaanbieders, om de gezondheidsvragen van onze patiënten en de inwoners van ons werkgebied op de juiste plek en zo optimaal mogelijk te behandelen. Zo dragen wij bij aan een gezonde en vitale inwonerspopulatie van onze wijk.

Visie

De basis voor goede samenwerking is elkaar kennen en dat ook uitstralen. Samenwerking leidt niet alleen tot betere kwaliteit van zorg, maar ook tot meer doelmatigheid in de uitvoering. In deze paragraaf beschrijven wij hoe wij ons als wijksamenwerkingsverband willen ontwikkelen om bovenstaande missie uit te voeren.

Wij dragen onze missie gezamenlijk uit en creëren gezamenlijk vanuit de eerstelijn verbinding met belanghebbenden in de wijk. Wij vormen een herkenbaar aanspreekpunt voor eerstelijnszorg in het Bos- en Gasthuisdistrict. In de eerste plaats voor onze patiënten en de inwoners van de wijk. Wij kennen hen en zij kennen ons. Voor hen zijn wij laagdrempelig toegankelijk en makkelijk benaderbaar. Zij weten ons te vinden en kunnen erop vertrouwen dat wij samen met hen zoeken naar passende zorg en ondersteuning. Ook voor de gemeente, organisaties in het sociaal domein, andere zorgaanbieders en de zorgverzekeraar zijn wij een gezamenlijk gesprekspartner.

Wij zijn er voor alle doelgroepen: jong en oud, al dan niet belast met een (chronische) ziekte of beperking. Wij houden rekening met de divers samengestelde inwonerspopulatie van onze wijk en met de lage sociaaleconomische status en verminderde gezondheidsvaardigheden van een deel daarvan. Goede zorg begint al voor de geboorte en gaat door tot in de laatste levensfase. Goede zorg omvat meer dan alleen medische zorg. Veel problematiek is niet (uitsluitend) op te lossen in de spreekkamer van de individuele zorgverlener: meer verbinding tussen zorgverleners uit de verschillende disciplines onderling én verbinding met het niet-medische domein zijn noodzakelijk.

De zorg voor onze patiënten is van kwalitatief hoog niveau. Wij investeren in goed opgeleide zorgverleners, die open staan voor de wensen en behoeften van onze patiënten en daarop in kunnen spelen. Wij bieden programmatische ketenzorg voor de chronische aandoeningen Astma, COPD, diabetes, CVRM en GGZ en streven ernaar de multidisciplinaire uitvoering daarvan verder te optimaliseren. Maar ook buiten deze vijf ketenzorgprogramma’s zoeken wij de samenwerking. Met een wijkscan brengen wij de belangrijkste gezondheidsproblemen in onze wijk in kaart en stemmen -in samenwerking met relevante partijen- onze toekomstige plannen daarop af.

Wij zien dat preventie steeds belangrijker wordt. Voorkomen is immers beter dan genezen. Wij dragen daaraan bij door onze patiënten en wijkbewoners bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl en van de rol die zij daar zelf in kunnen spelen.

Wij zijn een multidisciplinair netwerk, waarbij alle deelnemers actief participeren op basis van gelijkwaardigheid. Formele én informele contacten vinden we belangrijk. Goede communicatie en heldere informatievoorziening zijn hiervoor essentieel. Daarom investeren wij in goede interne en externe communicatiestructuren en -middelen. Daardoor zijn wij goed op de hoogte van elkaars kennis en kunde en maken wij daar ook gebruik van. Wij weten wie we waarvoor kunnen inschakelen. Door elkaar ook regelmatig te ontmoeten, creëren we korte lijnen en kunnen we elkaar makkelijk vinden. Daardoor kijken wij verder dan de historisch gegroeide samenwerkingen die in het verleden vaak de basis vormden voor (door)verwijzingen. Zo bieden wij de zorgvrager een brede keuze om de juiste zorgverlener te vinden voor zijn of haar specifieke zorg- of ondersteuningsvraag. Door afspraken te maken over verwijzing en terugkoppeling, elkaar feedback te geven en regelmatig te evalueren zorgen wij ervoor dat onze patiënten de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.