Organisatie

Bestuur

Het bestuur van het wijksamenwerkingsverband is verantwoordelijk voor besluiten en de dagelijkse gang van zaken binnen het WSV. Bij de besluitvorming zal het bestuur de samenwerkingspartners betrekken.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mieke Barnhoorn (huisarts)  voorzitter
Eric Heetman (apotheker) penningmeester
Milou Goldsmith (diëtiste) secretaris
Frank Hoefnagel (fysiotherapeut) bestuurslid

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang en eindresultaten van het wijksamenwerkingsverband. Daarbij zijn de afzonderlijke bestuursleden aanspreekbaar op de toegewezen portefeuilles. Binnen het wijksamenwerkingsverband beperkt het bestuur zich tot de hoofdlijnen van beleid en bestuur. De eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur.

Wijkmanager

Het bestuur wordt ondersteund door een wijkmanager. De wijkmanager geeft in opdracht van het bestuur ondersteunend leiding binnen het WSV en vertaalt het strategisch beleid op tactisch en operationeel niveau. De wijkmanager doet beleidsvoorstellen, is betrokken bij de beleidsvaststelling en voert het beleid uit. Daarnaast streeft de wijkmanager naar een intensievere samenwerking tussen de medewerkers van de aangesloten praktijken en andere partijen in Oegstgeest, zoals de gemeente Oegstgeest, Sociaal domein, thuiszorgorganisaties en organisaties actief op het gebied van zorg en welzijn.